Köpvillkor

Allmänna villkor

Allmänt

Vi som tillhandahåller sajten www.midmade.se är MidMade AB, org. nr 556758-9469, 931 31 Skellefteå, SVERIGE. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses MidMade. För att kunna köpa produkt(er) genom vår sajt måste du vara 18 år. Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna villkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga på vår sajt.

Företagsinformation

Telefon: 0910–214 850
Adress: MidMade AB, Strandgatan 26B, 931 31 SKELLEFTEÅ
Besöksadress: Strandgatan 26B
Organisationsnummer: 556758–9469
E-postadress: order@midmade.se

Priser och avgifter

Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I alla priser ingår moms om 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp. Då olika skärmar och individuella skärminställningar påverkar färgåtergivning kan vi inte garantera att färgnyanserna på varorna stämmer överens med de bilder som visas när du som konsument besöker vår nätbutik. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Fraktavgift

Hemsidan kommer automatiskt att lägga till ett fraktpris. Vid beställning av flera olika eller likadana produkter kan fraktpriset komma att bli både högre och lägre. Vi återkommer med korrekt fraktkostnad via e-post. Alternativt kan du kontakta oss innan köp för mer information.

Notera att fraktkostnaden endast kommer att synas som 1st i kassan, men kan komma att bli högre eller lägre beroende på antal.

Betalsätt

Faktura

Med betalsätt Faktura betalar du inom 30 dagar från leverans.

Ångerrätt

-Du har 14 dagars ångerrätt eller minst 7 arbetsdagar (vid t.ex. helgdagar).
-Du har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri.
Som kund har du rätt att häva köpet utan kostnad innan varan lämnats till leverantör.
Vid retur måste varan skickas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Utnyttjar du ångerrätten och returnerar i originalförpackningen debiteras en returfrakt enligt DHL:s gällande taxa som ej heller återbetalas.

Reklamation

-Är paketet skadat, anmäl det på platsen till chauffören.
-Är innehållet skadat kontakta oss.
Vid reklamation eller retur, står du för transportrisken. Du som kund ansvarar för att godset inte är skadat innan du tar emot och kvitterar leveransen. Spara alltid följesedeln/returfraktsedeln tills returen är avklarad.

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Om du tar emot en vara som det är något fel på vill vi att du så snart som möjligt kontaktar oss på telefonnummer 0910–214 850 eller via e-post order@midmade.se Observera att du måste lämna ett meddelande till oss med information om felet “inom skälig tid” efter det att du upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Om du, efter att ha varit i kontakt med oss, ska skicka tillbaka varan ska varan skickas till den adress som anges på retursedeln som följde med försändelsen. Se mer under rubriken ”Så här returnerar du” nedan. När vi mottagit den vara som du vill reklamera kommer vi att ta ställning till om det rör sig om ett fel på varan. Om det rör sig om ett fel kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt och inte senare än inom 30 dagar från det att vi mottog varan från dig. Vid godkänd reklamation står vi för frakt och omkostnader kring varan du har reklamerat.

Så här returnerar du

Kontakta oss innan retur för information om tillvägagångsätt. Du betalar en returavgift som debiteras dig i efterhand. Har vi gjort en felexpediering behöver du inte stå för några avgifter avseende returfrakt.

Återbetalning

Nedan följer information om återbetalning avseende respektive betalsätt.

Faktura:

Vi skickar en kreditfaktura. Alt återinsättning på konto.

Leveranser

Leveranssätt: DHL Hemkörning, Mindre tillbehör skickas med post. Hemkörning kräver att du bor utmed farbar väg.

Tvister

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.
För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Garantier

1-års garanti från mottagningsdatum gäller på våra vindstrappor och väggluckor.
Alla eventuella garantier gäller i Sverige. Fakturan/följesedeln gäller som garantibevis.

Bedrägeri

Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår sajt.

Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Personuppgiftpolicy

Personuppgifter

MidMade behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig MidMade AB, org. nr 556758-9469, med adress Strandgatan 26B, 931 31 Skellefteå, Sverige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. MidMade har utsett Roger Öhlund till dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bl.a. till uppgift att övervaka att MidMade:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är roger.ohlund@midmade.se

Personuppgifter som kommer att behandlas

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig.

Personuppgifter som du lämnat till oss

När du genomför ett köp hos MidMade kommer du att lämna personuppgifter till oss, alternativt använder dig av din eventuella garanti, ångerrätt eller reklamation. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du genomför ett köp hos MidMade kommer vi att behandla uppgifter om köpet och din köphistorik.

Vårt avtal och administration av ditt köp

MidMade kommer att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress, uppgifter om dina köp i syfte att kunna administrera vårt kundförhållande med dig inklusive dina inköp. Den rättsliga grunden för MidMade:s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Med undantag av ditt personnummer kommer Midmade även att behandla ovan personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt, garanti eller reklamation. Den rättsliga grunden för MidMade:s behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Personuppgiftsbehandling i förhållande till ångerrätt och reklamation sker även mot bakgrund av den rättsliga grunden att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar MidMade.

Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har MidMade inte möjlighet att leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Statistik

MidMade kommer ej att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och för att visa dig anpassat innehåll på vår sajt

Bokföring

MidMade kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och MidMade för bokföringsändamål. MidMade kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köpet, ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Den rättsliga grunden för MidMade:s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar MidMade.

Automatiserat beslutsfattande/profilering

Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till någon utanför MidMade AB
MidMade kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att Midmade lämnar ut sådana personuppgifter.
MidMade kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, MidMade:s tillgångar.
MidMade behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Midmade att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som MidMade behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina inköp , eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller avtal, t.ex. uppfylla garanti, reklamations eller ångerrätt med dig behandlas under den tid det är nödvändigt för att MidMade ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller rättsliga förpliktelser gentemot dig.

Personuppgifter som MidMade behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran tillmötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter, genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. Midmade kan även under vissa omständigheter ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
Vid tvister som vi inte lyckas lösa, gällande annat än behandling av dina personuppgifter, kan du även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.